23/06/2021 - 7:00 μμ 08η Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις κι απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Τα τακτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2019 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) 

 

 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2019 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση 

 1. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 (01/01 έως 31/12 έτους 2019) 

 1. Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους 

 1. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2019 

 

 1. Έγκριση προκαταβολής α) μηνιαίας αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ..Σ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του Δ.Σ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» στα μέλη του Δ.Σ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020 (

 

 1. Έγκριση του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» της ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Γλυφάδας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» 

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε 

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε