23/06/2021 - 2:00 μμ 25η Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Τα τακτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 από τις εναπομείνασες προς απορρόφηση, με μεταφορά τους στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2021, κατανομές των ΚΑΠ, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ), συνολικού ποσού 572,27 €

 

 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2021 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα  χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» αρ. μελ. 12/2017 , που εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

 

 1. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του 1ου σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

 

 1. Έγκριση εκ νέου των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 798,70€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γλυφάδας»

 

 1. Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Απαιτούμενες παρεμβάσεις και προμήθεια υλικών στο νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19» και γ) πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

 

 1. Ματαίωση και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας περί έγκρισης α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟY)» και γ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

 

 1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογών «FIX MY CITY» και «FIX MY SCHOOL»  

 

 1. Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης  του Δήμου  προς σύνταξη σχετικής έκθεσης  για την έγκριση  του απολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2019

 

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο που θα υλοποιηθεί στις 02 – 04 Ιουλίου 2021 στην Κόρινθο με θέμα: «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

 

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου Γλυφάδας (άρθρο 9) της προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Γλυφάδας για τη «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Γλυφάδας»

 

 1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 74 , 103 και 161/2021 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

 

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 483 / 2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

 

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 767 / 2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

 

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 768 / 2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεριάτου

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεριάτου

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεριάτου

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση