09/06/2021 - 2:00 μμ 23η Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις κι απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ»

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης των υπ. αριθμ. πρωτ. 51042/29-12-2017 και 51043/29-12-2017 συμβάσεων-συμφωνίας πλαισίου, σχετικά με την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ»

4. Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ» και γ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» με αρ.μελ 84/2017

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς

7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

9. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη.