02/06/2021 - 2:00 μμ 22η Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις κι απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» , και γ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας» σε συμμόρφωση της με αριθμ. 867,868/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού»

4. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας

5. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς

6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

9. Έγκριση της υπ΄αρ. 1102/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση
υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

10. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

11. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

12. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

13. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά σε πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. Μιχαήλ Δασκαλάκη, σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του οχήματός του