26/05/2021 - 3 μ.μ., 20η Συνεδρίαση (με Τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις κι απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

Τα τακτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021

3. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2021 (B΄ κατανομή 2021) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας» σε συμμόρφωση της με αριθμ. 867,868/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

6. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος»

7. Λήψη Απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ. 477» συνολικής , κατά τον πρ/σμό της υπ΄αρ. 85/2020 μελέτης, δαπάνης 1.324.242,24 € πλέον ΦΠΑ (χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο) και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

8. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Γλυφάδας» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της 153/2020 μελέτης, δαπάνης 9.500.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ) (επικείμενη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ06)

9. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Αμοιβή για εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γλυφάδας» (Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου).

10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και υποβολή δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις κάτωθι πράξεις:
Ι. Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Γλυφάδας
ΙΙ. Προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Γλυφάδας

11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής 2 αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πρόσκλησης ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις κάτωθι πράξεις:
Ι. Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Γλυφάδας
ΙΙ. Προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Γλυφάδας

12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πρόσκλησης ΑΤ12, στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

15. Λήψη απόφασης για την απόσυρση της υπ’αριθμ.πρωτ.: 4005/5-03-2021 αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.: 18213/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ10, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και με τα κάτωθι Υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

16. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη
17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ Απόστολο Γεωργούλα
18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ Απόστολο Γεωργούλα
19. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 177/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)