19 / 05 / 2021 - 19η Συνεδρίαση (μέσω Τηλεδιάσκεψης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις και απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Τα τακτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκ νέου κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 30/2021 μελέτης, δαπάνης 744.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)"

2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 30/2021 και προϋπολογισμό 744.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)"

3. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 74 και 103/2021 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

4. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

5. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα - Δήμητρα Ράλλη

6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

9. Έγκριση της υπ΄αρ. 991/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση
υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα