12/05/2021 - 18η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

     Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας»

 2. Έγκριση 2ου & τακτοποιητικού Α.Π.Ε & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄)»

 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»

 4. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση οικοπέδου κυριότητας Δήμου Γλυφάδας, ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 160, μεταξύ των οδών Λ. Βουλιαγμένης, Αλκιβιάδου και Αγησιλάου»

 5. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: ««Μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (κάτω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης»

 6. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης» (σχετ. η 527/2020 απόφαση Ο.Ε)

 7. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης» (σχετ. η 531/2020 απόφαση Ο.Ε)

 8. Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19», γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

 9. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

 10. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Αικατερίνη Βινιεράτου

 11. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. Σπυρίδωνα Βατόπουλου, σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του οχήματός του