27/04/2021 - 17η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εισηγητική έκθεση Δ΄τριμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

2. Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

3. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)».

4 .Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β παρ.1 του αρ. 24 του Ν. 4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ’ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν. 4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Απαιτούμενες παρεμβάσεις για την δημιουργία πρόσθετων χώρων ενταφιασμού στο νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19»γ) για ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και δ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς.

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 1η-2η-3η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

6. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας

7. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα