31/03/2021 - 13η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για τηναναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.), οικ. έτους2021

  2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικούαξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχουγια την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «A.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»

  3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχουγια την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

  4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφώντης μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ.

  5. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» πρ/σμού 2.500.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικήςέτους 2021.

  6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τιμής χρέωσης δαπάνης πλακόστρωσης, κυβόλιθων και κρασπέδων για τα έτη2017 -2023 , καθορισμό τρόπου καταβολής της δαπάνης καιτου τρόπου επιλογής των ακινήτων προς αναλογισμό.

  7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα