26/03/2021 - 12η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον εκ νέου ορισμό ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία Βιοκλιματικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ο.Τ 477»

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» με αρ. μελέτης 84/17

3. Λήψη Απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 138.479,04 € (πλέον ΦΠΑ)»

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία στο Δήμο Γλυφάδας «Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.ΥΔ.)»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «A.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.: 18214/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ».

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πρόσκληση ΑΤ04, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » για τις κάτωθι πράξεις:
Υποέργο 1: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Γλυφάδας
Υποέργο 2: Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Γλυφάδας

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.: 14578/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ11, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα