19/03/2021 - 10η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 – Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη από τους ΚΑΠ.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 – Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών.

3. Λήψη απόφασης για Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων 2022-2025
 
4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»
 
5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
 
6. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.860,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
 
7. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Δήμου Ηλιούπολης για την παραχώρηση χρήσης χώρου και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία «Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών»
 
8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τιμής χρέωσης δαπάνης πλακόστρωσης, κυβόλιθων και κράσπεδων για τα έτη 2017-2023 και καθορισμού τρόπου καταβολής της δαπάνης και του τρόπου επιλογής των ακινήτων προς αναλογισμό
 
9. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021
 
10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
 
11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μέσης τιμής ανά μέτρο μήκους προσόψεως ακινήτων για την αναλογούσα δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και μέσης τιμής ανά μέτρο μήκους της δαπάνης κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Γλυφάδας