19/03/2021 - 3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβ. Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 3/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου (Α/Α: 1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας στο Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την προώθηση των βιώσιμων καθαρών μεταφορών και της ασφαλούς κινητικότητας» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» 

 3. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Γλυφάδας

 4. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2021 

 5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου Δήμου Γλυφάδας για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κεντρικός Αγωγός περιοχής Τερψιθέας – Τμήμα εκτός σχεδίου» , πρ/σμού 510.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) 

 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2021 

 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (61 Α΄) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αι Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2021 (Α΄ κατανομή 2021) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές 

 8. Λήψη απόφασης για μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων, Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4670/2020 , έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο.

 9. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου «Νέο κτίριο Πολιτισμού για τη μουσική, με υπόγειο χώρο στάθμευσης, φύτευση δώματος και κοπή δέντρου στη Γλυφάδα»

 10. Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης οικοπέδου κυριότητας του Δήμου Γλυφάδας 

 11. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) 

 12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)Επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών «Κατασκευές πεζοδρομιών στο Δήμο Γλυφάδας» (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.) 

 13. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19265/20.7.2020 αίτηση) 

 14. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19266/20.7.2020 αίτηση)

 15. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19263/20.7.2020 αίτηση) 

 16. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.)