10/03/2021 - 9η Συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκανΘέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1 Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές: Α) Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών Β) Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών Γ) Εξέτασης και Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και Παροχής γενικών   Υπηρεσιών/Εργασιών Δ) Παραλαβής Προμηθειών και  Ε) Παραλαβής Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών.

2 Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους

3 Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας».

4 Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»

5 Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «A.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»

6 Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχή του Δήμου Γλυφάδας».

7 Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μέσης τιμής χρέωσης δαπάνης κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων του Δήμου Γλυφάδας.

9 Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

10 Αποδοχή του καταβλητέου τέλους στο Δήμο μας ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

11 Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα