17/02/2021 - 2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβ. Γλυφάδας

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1)Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19.


2) Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου από το Δήμο Γλυφάδας , ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

3) Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής αποστολής έτους 2021 με βάση την από 05.12.2008 Σύμβασης πώλησης Φυσικού Αερίου 

4) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Γλυφάδας και Αλίμου, με την ονομασία «Σύνδεσμος Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου»

5) Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία από τις παρατάξεις «Ανατροπή στη Γλυφάδα» και «Λαϊκή Συσπείρωση»

6) Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (τακτοποιητική) (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) 


7) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021(τακτοποιητική) (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) 

8) Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρεία (σχετ. η με αρ.πρωτ: 35509/04.12.2020 αίτηση) 
9) Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρεία (σχετ. η με αρ.πρωτ: 35519/04.12.2020 αίτηση) 
10) Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρεία (σχετ. η με αρ.πρωτ: 35511/04.12.2020 αίτηση) 

20) Χορήγηση άδεια εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ (σχετ. η με αρ.πρωτ  3529/09.02.2021 αίτηση)